Publications

Publication Download
गहुँ उत्पादन बढाउने उपयोगी जानकारीहरु
मुसुरोमा लाग्ने डढुवा रोगको व्यवस्थापन
बसन्ते मकैका उत्पादन बढाउने सरल जानकारीहरु
धानको उत्पादन बढाउने ८ जानकारीहरु
लाइनमा बिउ रोप्ने मेसिन
मल तथा बियु छर्ने हाते मेसिन
हिले ब्याडमा धानको नर्सरी व्यवस्थापन
मुङ्ग खेति सम्बन्धि जानकारी
Nursery Management for transplanted rice
पहाडी छेत्रका लागि मकैको उत्पादन बढाउने सरल जानकारी